Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  RODO - Informacje
RODO - Informacje

     


Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:

Przedszkole nr 15 z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Obrońców Westerplatte 1, 37- 450 Stalowa Wola repreznetowane przez dyrektora  Bożenę Dąbrowską

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedszkolu nr 15 jest:

Pan Łukasz Doliński, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: adwlukaszdolinski@gmail.com


Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  • administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Dyrektor Przedszkola nr 15 z siedzibą w Stalowej Woli  przy ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola.
  • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 15  jest Pan Łukasz Doliński, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: adwlukaszdolinski@gmail.com
  • Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
  • Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola   usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
  • Państwa dane osobowe oraz dane dzieci  będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, maksymalnie przez 10 lat.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

 

Dyrektor Przedszkola: Bożena Dąbrowska


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-04